۷ بهمن ۱۳۹۷
تاثیر زمان بندی

تاثیر زمانبندی کردن پیامک های تبلیغاتی بر گسترش کسب و کار: تاثیر زمانبندی کردن پیامک های تبلیغاتی بر گسترش کسب و کار

تاثیر زمانبندی کردن پیامک های تبلیغاتی بر گسترش کسب و کار قطعا تا کنون به اهمیت بازاریابی پیامکی و اثرات مثبت آن بر روی کسب و کار، پی […]