هاست لینوکس

L1
 • ۱۰۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات

قیمت:

۶۹۰۰ تومان

هاست لینوکس

L2
 • ۲۵۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات

قیمت:

۹۹۰۰ تومان

هاست لینوکس

L3
 • ۵۰۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات

قیمت:

۱۲۰۰۰ تومان

هاست لینوکس

L4
 • ۱۰۲۴ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات

قیمت:

۱۵۰۰۰ تومان

هاست لینوکس

L5
 • ۱۰۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات

قیمت:

۱۹۰۰۰ تومان

هاست لینوکس

L6
 • ۵۰۰۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات

قیمت:

۳۹۰۰۰ تومان

هاست لینوکس

L7
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی Addon Domain
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات

قیمت:

۴۹۰۰۰ تومان